Nabídka

Projekce a inženýring

 • zpracováváme stavební dokumentaci pro všechny projektové stupně
 • sestavujeme výkazy výměr a rozpočty
 • poskytujeme kompletní inženýrskou činnost
 • poskytujeme konzultační a poradenskou činnost, vypracováváme odborné posudky
 • provádíme autorský dozor i technický dozor investora
 • zajišťujeme potřebné podklady a posudky (geol. a hydrogeol. průzkumy, hlukové studie, aj.)
 • navrhujeme stokové systémy, přípojky, ČOV - čistírny odpadních vod, hospodaření s dešťovými vodami, retenční nádrže, zasakovací systémy, odlehčovací komory, čerpací stanice aj.
 • projektujeme vodojemy, úpravny pitné vody, vodovodní řady, přípojky, armaturní šachty, automatické tlakové stanice aj.

Vodohospodářské stavby

Posouzení stavu kanalizace a návrh rekonstrukce

 • na základě kamerových prohlídek a terénních průzkumů vyhodnocujeme stav stokových sítí
 • navrhujeme metody a postupy oprav stok

Provozní a koncepční dokumenty

 • plán financování a obnovy
 • pasport vodovodu
 • generel vodovodu
 • provozní řád vodovodu
 • pasport kanalizace
 • generel kanalizace (generel odvodnění)
 • provozní řád kanalizace
 • kanalizační řád
Vodohospodářské stavby

Pozemní stavby

Nabízíme řešení lokalit a staveb od investičního záměru až po realizaci.

Architektonické řešení

 • od architektonické studie
 • po realizační architektonický návrh

Stavebně technické řešení

 • od variantní studie po realizační dokumentaci
 • kompletní stavebně technická část
 • statická část včetně atypických a individuálních řešení
 • požárně bezpečnostní řešení
 • ZTI – vodovod, kanalizace, plynovod
 • EL – elektroinstace a slaboproudé rozvody (TV, telefonu, el. komunikace a zabezpečení)
 • TT – kompletní tepelně technické řešení objektu, včetně obnovitelných zdrojů energie
 • VZT – vzduchotechnika a klimatizace
Stavebně technické řešení

Zastoupení investora ve stavebních řízeních

 • projednání záměru s dotčenými orgány státní správy a majiteli dotčených sítí
 • zajištění územního souhlasu nebo územního rozhodnutí stavby
 • zajištění ohlášení stavby nebo stavebního povolení
 • zajištění dodatečných povolení staveb
 • zajištění kolaudačního rozhodnutí staveb
 • vynětí pozmeků z půdního fondu ZPF
 • dělení pozemků
 • odhady nemovitostí soudním znalcem – znalecké posudky

Realizace staveb

 • vytvoření rozpočtu stavby pro nabídky a kontrolu v průběhu stavby
 • realizace stavby

Plynovody a teplovody

Projektujeme rozvodné sítě a zařízení

 • přípojky k jednotlivým objektům
 • rozvody ve spotřebištích
 • výměníkové stanice
 • regulační stanice plynu VTL/STL
Realizace staveb

Zdravotně technické instalace

 • zabýváme se kompletním řešením vnitřních vodovodů, kanalizací a plynovodů včetně areálových rozvodů a přípojek
 • projektujeme rozvody stlačeného vzduchu
 • zpracováváme projekty od malých RD až po obytné lokality a velké průmyslové stavby

Rozsah projekčních prací:

 • vnitřní gravitační splaškové a dešťové kanalizace
 • tlaková kanalizace a návrh čerpadel
 • podtlakové odvodnění střech
 • vnitřní vodovod
 • návrh způsobu ohřevu, velikosti ohřívačů TUV, návrh cirkulačních čerpadel a ATS stanic
 • vnitřní plynovod
 • zásobování kotelen plynem
 • areálové rozvody a přípojky ZTI
 • rozvody stlačeného vzduchu
 • návrh ORL do odvodu dešťových vod z parkovišť a znečištěných ploch
 • odlučovače tuků z kuchyní
 • domovní čistírny odpadních vod
 • vrtané a kopané studny a zásobování objektů studniční vodou
 • zaměření stávajícího stavu vlastním kamerovým vozem a totální stanicí
Realizace staveb